512 482 327

Cele Fundacji :

 

 1. Wspieranie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego,
 2. Ochrona praw kobiet, promocja równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnienie praw kobiet
 3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki kobiecej
 4. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i społeczna,
 5. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet;
 6. Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia;
 7. Aktywizacja środowisk wiejskich;
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 9. Aktywizacja kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 10. Aktywizacja młodzieży niepracującej i nie uczącej się
 11. Ochrona, upowszechnianie i promowanie zdrowego trybu życia wśród kobiet i mężczyzn
 12. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet aktywnych
 13. Budowanie komunikacji pomiędzy kobietami aktywnymi;
 14. Promowanie zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierzat oraz dziedzictwa przyrodniczego
 15. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie świadomości konsumpcji

16. Rozwój nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
 2. Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
 3. Wszechstronna edukacja wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży
 4. Promocja i organizacja wolontariatu

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie warsztatów, spotkań, happeningów, działań szkoleniowych, edukacyjnych, seminariów, wykładów, konferencji, prezentacji, wystaw, konkursów, eventów, koncertów; wydawanie ulotek, plakatów, broszur, artykułów i książek; organizowanie wydarzeń, punktów doradztwa, mobilnych punktów doradztwa, oraz poprzez szeroko pojętą współpracę z mediami.

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego, społecznego, menadżerskiego, zawodowego, psychofizycznego; organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, jak treningi sportowe, wycieczki, wyjazdy, imprezy sportowe i rekreacyjne; pisanie petycji, wsparcie prawne, pomoc w organizowaniu i organizowanie demonstracji; pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, coaching, trening mentalny, organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami na rzecz zdrowia, prowadzenie punktów doradztwa i współpracy z lekarzami różnych specjalizacji, badania podstawowe i prelekcje; organizowanie, koordynowanie i współpraca z osobami prywatnymi, wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami promującymi zdrowy tryb życia; organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami promującymi i wspierającymi rozwój przedsiębiorczości kobiet aktywnych, dzieci i młodzieży; organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami, przyczyniającymi się, do budowania komunikacji pomiędzy kobietami aktywnymi; organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkimi osobami prywatnymi, firmami i inicjatywami, mającymi wpływ na tworzenie wizerunku kobiety zadbanej; organizowanie konkursów dla przedsiębiorstw, w celu wspierania aktywizacji zawodowej kobiet w każdym wieku; współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, i osobami prywatnymi, które poprzez swoją działalność, utożsamiają się, z celami statutowymi Fundacji Kobieta Pewna Siebie; podejmowanie wszelkich działań na rzecz wszechstronnej edukacji wśród dzieci i młodzieży

Krótko o nas:

„Wspieramy i pomagamy kobietom w odkrywaniu ich POTĘGI…”

Prezes, założyciel i fundator Fundacji Kobieta Pewna Siebie Jolanta Górniak – organizatorka wydarzeń, warsztatów i szkoleń dla kobiet. Autorka”Dziennika Wdzięczności”. Trener mentalny, który specjalizuje się w kształtowaniu pewności siebie wśród płci pięknej – zarówno w życiu osobistym jak i biznesie. Właścicielka marki CreaTorLife Jolanta Górniak, trener mentalnyFundacja Kobieta Pewna Siebie

Wiceprezes Fundacji Anna Kozak – właścicielka firmy Dialog Zmiany – Anna Kozak , realizatorka ” Szkoły dla rodziców i wychowawców”, Coach ICF.

Do zobaczenia na najbliższych wydarzeniach i szkoleniach .